START CIRCLES

Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS / Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige

Krožno gospodarstvo (s številnimi novimi direktivami) pred podjetja postavlja nove izzive. Več pozornosti kot doslej bo potrebno posvetiti uporabi recikliranih oziroma predelanih materialov. Potrebne bodo inovacije in nove tehnologije za izboljšanje postopkov reciklaže in predelave materialov s povečanjem snovnega izplena teh postopkov. V programskem območju so opazne velike regionalne razlike v zmožnostih inoviranja in prav MSP manjkajo ključni partnerji v podporo inovacijam. Projektno območje ponuja dobre pogoje za skupno reševanje teh problemov. V programskem območju so v mednarodno tokove vpete R&R institucije na področju materialov (polimeri, les). Obstaja tudi jasna (politična) zaveza k trajnosti.

Glavni cilj projekta je povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov na programskem območju. START CIRCLES bo izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil in spremljal sodelovanje med MSP in R&R partnerji.

Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.
START CIRCLES je bil oblikovan z vidika MSP in R&R organizacij in njihovih potreb, da bi lahko spremljali MSP od začetka inovacijskega sodelovanja do uvedbe novega izdelka na trg ter za posamezne faze ponudili nove in trajnostno naravnane podporne storitve.

Sledeči pristopi so v projektu novi/inovativni:

  • dokumentiranje in uporaba R&R znanj za spodbujanje krožnega gospodarstva
  • nove oblike sodelovanja, še posebej oblikovanja vrednostnih verig, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstvu (izobraževanje mediatorjev)
  • spremljanje MSP pri sodelovanju s RR
  • podpora pri uvedbi novih izdelkov na podlagi novih poslovnih modelov
  • priporočilo politikam na novo temo: poslovni modeli za krožno gospodarstvo

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 2: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju

Trajanje projekta

1. september 2018 – 31. avgust 2021

vezana ESRR sredstva

686.039,24 EUR

projektni partnerji

Gospodarska zbornica Slovenije (vodilni partner)

Wood Carinthian Competence Center

LIMNOS doo, Podjetje za aplikativno ekologijo

asteenergy – Ingenieurbüro für erneuerbare Energie, Forst- und Holzwirtschaft Christoph Aste Dipl.Ing, Msc.

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Karl-Franzens-Universität Graz

Forschung Burgenland GmbH