SMART PRODUCTION

Smart production and service solutions

SKUPNI IZZIV projekta je usmerjen v povečanje teritorialne konkurenčnosti predelovalne industrije, ki predstavlja glavni generator RR aktivnosti, inovacij, rasti in zaposlovanja, saj se podjetja vse bolj srečujejo z povečanim pritiskom iz cenovno ugodnih gospodarstev na eni strani in z visoko inovativnimi ter razvitimi dobavnimi verigami v konkurenčno razvitejših gospodarstvih. SPLOŠNI CILJ projekta je usmerjen v širitev baze inovativno naravnanih proizvodno usmerjenih MSP v programskem območju na področju skupnih tehnoloških specializacij skladnih z usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja “pametnih tovarn”, kjer bodo glavni OUTPUTI vezani na vlaganja v tehnološke in ne-tehnološke inovacije vsaj 50 čezmejnih MSP z rezultati 15 projektov vzpostavitve sistema kakovosti, 15 projektov vitke proizvodnje, 5 projektov vzpostavitve sistema učinkovitosti, min 10 novih produktov oz prenosov tehnologij ter min 5 novih tehnoloških podjetij. INOVATIVNOST PROJEKTA se kaže v skupnem načinu reševanja izzivov, kjer se bo z interdisciplinarnim pristopom (certifikacija proizvodnih procesov, upravljanje človeških virov, uporaba naprednih tehnologij in orodij), med-regionalnim sodelovanjem (V Slovenija, Z Slovenija, Štajerska, Gradiščanska in Koroška) in medsektorskim povezovanjem (mehatronika, IKT, energetika, ipd) povečalo inovacijsko sposobnost in stopnjo konkurenčnosti teh podjetij na globalnem tržišču. Projekt bo vključeval DVA PRISTOPA: prvega “od zgoraj navzdol oz. top down”, ki bo temeljil na nacionalnih ukrepih v okviru katerih se bo povezovalo podjetja in iskalo njihove medregionalne sinergijske učinke, ter na podlagi pristopa “od spodaj navzgor oz. bottom up”, ki bo temeljil na podlagi tržnih priložnosti izbrane medregionalne skupine podjetij.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 2: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju

Trajanje projekta

1. maj 2016 – 30. april 2019

vezana ESRR sredstva

1.187.752,94 EUR

projektni partnerji

Pomurski tehnološki park (vodilni partner)

Univerza v Mariboru

Slovenski institut za kakovost in meroslovje

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Evolaris next level GmbH

Forschung Burgenland GmbH

Fachhochschule Kärnten, gemeinnützige Privatstiftung