RENATA

Celostna ekoremedicija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja

Projekt ‘Celostna ekoremediacija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja’  s kratim imenom RENATA bo naslovil potrebo po izboljšanju kakovosti voda v čezmejnih rekah in potrebo po krepitvi biotske raznovrstnosti v vodnem in obvodnem prostoru.

Glavni skupni cilj projekta RENATA je izboljšanje ekološkega stanja Kučnice s sonaravno ureditvijo, ki bo upoštevala tudi prilagoditev na podnebne spremembe.
Kučnica danes tvori državno mejo med Avstrijo in Slovenijo. Kakršnakoli ureditev ali strategija upravljanja z vodami zato nujno zahteva čezmejno obravnavo.

Glavni rezultati projekta RENATA bodo skupno študijsko in raziskovalno delo, modeliranje površinskih voda (Kučnice in Klavžnega potoka), in trajnostna strategija upravljanja z vodami, ki bo vključevala skupni predlog za izboljšanje stanja kakovosti Kučnice in oživitev nekdanjih naravnih rokavov Kučnice, s čimer bodo vzpostavljene retenzijske površine za visokovodne dogodke. Trajnostna strategija upravljanja z vodami bo vključevala dva konkretna predloga nove struge Kučnice. Predlog nove struge bo obsegal geometrijsko definicijo rečnega dna, sestavo rečnega dna in avtohtono obrežno zarast. Na tak način bodo pripravljene celovite podlage za sonaravno ureditev, s katero bodo ustvarjeni pestri življenjski pogoji za avtohtone vrste, samočistilna sposobnost vodotoka bo povečana, hkrati pa bo tok vode upočasnjen.

Sistematičen pristop, ki združuje znanji biologije in hitrotehničnega inženirstva, predstavlja inovativen pristop pri oblikovanju habitatov za avtohtone vrste.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6f
SC 1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov

Trajanje projekta

1. januar 2021 – 31. december 2022

vezana ESRR sredstva

350.000 EUR

projektni partnerji

Inštitut za hidravlične raziskave (vodilni partner)

Forschung Burgenland GmbH