RENATA

Celostna ekoremedicija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6f
SC 1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov

Trajanje projekta

1. januar 2021 – 31. december 2022

vezana ESRR sredstva

0 EUR

projektni partnerji

Inštitut za hidravlične raziskave (vodilni partner)

Forschung Burgenland GmbH