REGIO HELP

Aufbau eines bilateralen regionalen Gesundheits- und Sozialmanagements, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken / Nadgradnja bilateralnega regionalnega socialnega in zdravstvenega upravljanja za krepitev socialne kohezije

V zadnjih desetletjih smo v obeh državah za različne problemske situacije kot so brezposelnost, revščina, dolgotrajna oskrba, brezdomstvo, bolezni telesa in duha, invalidnost, težave pri vzgoji, odvisnosti, nasilje, dolgovi in mnoge druge, v katerih se znajdejo ljudje, razvili podporne storitve . Vseh teh storitev pa zaradi demografskih sprememb in nihanj v gospodarskih gibanjih na dolgi rok nismo več sposobni financirati iz proračuna, nove potrebe pa lahko zadovoljimo le, če na drugi strani opustimo financiranje obstoječih. Regio Help je pobuda regij Voitsberg in Pomurja, s katero želimo pokazati, da je učinkovitejše upravljanje z viri (finančnimi, človeškimi, infrastrukturo) možno in smiselno že na ravni regije ali upravne enote. Izkušnje kažejo, da se ljudje v stiski obračajo na napačne institucijej (tudi do 10 institucij!), preden najdejo pravo za rešitev njihove težave. Projekt ponuja rešitev v obliki samo-učečega sistema za upravljanje znanja in podatkov, razviega na TU Gradec, s katerim bodo ljudje v stiski hitreje našli pravo institucijo . Ta sistem bo javno dostopen na informacijskih točkah, pri različnih javnih institucijah v regiji, preko telefona ali preko spleta. Skupna tehnična in podatkovna baza bo ljudem omogočala poiskati pomoč tudi v sosednji državi. Vzpostavljena bo platforma za sodelovanje relevantnih institucij s področja sociale in zdravje v regiji, preko katere bodo te prilagajale ponudbo podpornih storitev dejansko ugotovljenim potrebam na terenu. Univerza v Mariboru bo podprla novi sistem z optimizacijo procesov in evalvacijo učinkov projekta na izboljšanje natančnosti izbora prave institucije med uporabniki ter učinek na stroške sistema. Socialni oddelek Dežele Štajerska in Regionalna akcijska skupina za vlaganje v zdravje in razvoj Mura, ki vključuje regionalne institucije s področja sociale in zdravja, sta izrazila velik interes za novi pristop in si obetata koristi tudi od čezmejnega prenosa znanja in izkušenj.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. julij  2016 – 30. junij 2019

vezana ESRR sredstva

1.005.890,00 EUR

projektni partnerji

Haus des Lebens GmbH (vodilni partner)

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota/Centre for health and development Murska Sobota

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Nekom Customer Care GmbH