Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Prednostne osi

PO 1 Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij

PO 2 Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

PO 3 Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava

PO 4 Tehnična pomoč

prednostne osi