Passport to Export

Passport to Export

SKUPNI IZZIV: Projekt je osredotočen na podporo razvoja novih produktov in internacionalizacijo tehnoloških podjetij na razvitih trgih Švice in S Italije, saj partnerji konzorcija prihajajo izključno iz vzhodnega dela upravičenega območja in podjetja iz tega konca nimajo možnosti sodelovanja na bilateralnih programih z Italijo in Švico.
CILJ: Temeljni cilj projekta je povečati število internacionaliziranih MSP na čezmejnem območju, predvsem za tehnološko in inovacijsko naravnana podjetja, saj se za gospodarstvo in ponudnike tehnologij v programskem območju na tem področju odpira trajna mednarodna rast in izvozni trg.
OUTPUTI: 1 strateški akcijski načrt vzpostavljenih struktur sodelovanja z ciljnimi trgi v Švici in S Italiji; 1 program treningov izvozne akademije za MSP; 24 podprtih MSP pri aktivnostih internacionalizacije, min 2 razvita nova produkta/storitve katere bodo predmet internacionalizacije; 2 mednarodna dogodka (en v Švici in en v Italiji), min 10 B2B srečanj.
PRISTOP: Aktivnosti bodo podprte s strani strokovnjakov SI-AT območja ter strokovnjakov v ciljnih regijah Švice in S Italije, za kar so izbrane partnerske organizacije podpisale tudi pisma o podpori (Tehnopark Zürich: mreža 6 parkov v 4 kantonih, AFIL Cluster Lombardija, Industrijsko združenje Treviso/Veneto, Innovation-Development-Marketing Südtirol, CNA Emilia Romagna).
INOVATIVNOST: Inovativnost projekta se kaže v projektnem pristopu, kjer bo dolgoročno vzdržen strateški akcijski načrt za Švico/Italijo na področju “Internacionalizacije tehnologij & inovacij”, skupaj z partnerji, nakazoval večletno smer razvoja, in bo podprt s po meri oblikovanimi programi treningov za MSP, ki se bodo izvajali v okviru izvozne akademije. Podjetjem bo omogočeno koriščenje skupnih kontaktov, mrež, znanj in orodij, medtem ko bo shema omogočila iskanje skupnih strateških priložnosti, razvoj čezmejnih vrednostnih verig in grozdov, kar je za uspešnost internacionalizacije MSP ključnega pomena.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. april 2017 – 31. marec 2020

vezana ESRR sredstva

679.776,15 EUR

projektni partnerji

evolaris next level GmbH (vodilni partner)

Fachhochschule Burgenland GmbH

XiTrust Secure Technologies GmbH

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota

Šumer podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.