PalaeoDiversiStyria

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta / Paläolandschaft der Steiermark und ihre Biodiversität von der Urgeschichte bis zu Entdeckung der Neuen Welt

Prostora vzhodne Slovenije in južne avstrijske Štajerske sta si, glede na naravne danosti, kot so geološka osnova, sestava tal in klimatski pogoji zelo podobna. To je vodilo k podobnem zgodovinskemu razvoju v zagotavljanju prehranske oskrbe in na ta način tudi do podobnega družbenega in kulturnega razvoja regije, ki se zrcali tudi v bogati arheološki dediščini regije.
Proizvodnja prehranskih izdelkov v programskem območju danes ne služi zgolj zagotavljanje oskrbe njenih prebivalcev s hrano, ampak je postala pomemben del turistične ponudbe in se spopada z dvema velikima izzivoma. Prvi, s to temo povezan izziv nastaja zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje, s katero se je zmanjšala proizvodnja tradicionalnih starih sort kultiviranih rastlin in z njo povezana biotska raznovrstnost. Drugi izziv je nastal zaradi preobilne ponudbe prehranskih izdelkov, ki otežuje razvoj razpoznavnih identitet izdelkov povezanih z identiteto regije.
Projekt PaleoDiversiStyria poskuša posredovati nova arheološka in arheobotanična spoznanja z namenom spodbujanja razumevanja za kulturno dediščino in tradicijo v kmetijstvu. Projektni partnerji so si kot ključne cilje zadali aktivnosti, ki bodo vodile od identificiranja prvobitnih rastlinskih in živalskih vrst na arheoloških najdiščih k revitalizaciji gojenja in uporabe prvobitnih avtohtonih kultiviranih rastlinskih vrst do njihove vključitve v ponudbo programskega območja. Revitalizacija gojenja paleorastlin bo doprinesla k biotski raznovrstnosti kultiviranih rastlin in lokalnim proizvajalcem omogočila ponuditi nove turistične izdelke, ki bodo svojo identiteto gradili na lokalni arheološki dediščini. Ti izdelki bodo doprinesli k dvigu zavedanja o pomenu varstva arheološke dediščine, saj bo le ta postala nosilec identitete turistične ponudbe.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. oktober 2016 – 30. september 2019

vezana ESRR sredstva

1.122.725,15 EUR

projektni partnerji

Universalmuseum Joanneum GmbH (vodilni partner)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Universität Graz

Univerza v Mariboru

Marktgemeinde Großklein

Občina Hoče-Slivnica