NaKult

Geologisches Wandererlebnis im Geopark Karawanken/Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke

UNESCO Geopark Karavanke se ponaša z bogato geodiverziteto. Do sedaj je registriranih 48 geo znamenitosti in 14 znamenitosti Geoparka. Geo znamenitosti ali splošno imenovane Geosites so geološko in geomorfološko pomembne in zanimive točke ali območja v naravi, ki lahko imajo poleg geološkega in geomorfološkega pomena tudi arheološki, zgodovinski, botanični, zoološki, kulturni ali tehnični pomen. Večina teh točk je dostopnih preko pohodniških poti, vendar niso primerno predstavljene in dostopne. Cilj projekta je zastaviti in uveljaviti celovito strategije za valorizacijo, ponazoritev in izboljšanje zavedanja o bogati geodiverziteti Geoparka. Da bi ta cilj lahko dosegli, načrtujemo projektni partnerji skupen razvoj in opremo daljinske geo-pohodniške poti okrog Geoparka Karavanke. Ta bo omogočila znatno izboljšanje ozaveščenosti o geo- in biodiverziteti. Posamezne etape, ki bodo pripravljene in predstavljene glede na lokalne vsebinske posebnosti, bodo združene v daljinsko pohodniško pot kot skupen produkt. Na in ob poti bodo urejeni majhni interpretacijski moduli – za različne ciljne skupine- ter različni programi in ponudbe. Ustvarjene bodo atraktivne izhodiščne točke in enoten sistem vodenja, ki bodo omogočili daljinsko pohodniško pot. Za posredovanje geodiverzitete kot tudi ostalih kulturnih in naravnih posebnosti na poti, so potrebni usposobljeni vodniki, ki jih bomo usposobili v okviru lastnega Geopark izobraževanja o čezmejnih posebnostih na podlagi dobro pripravljenih strokovnih podlag. Vse ključne informacije bodo posredovane z ustreznimi informacijskimi orodji. Dodatno bomo razvili posebne skupinske ponudbe, predvsem za šole v obliki Geopark doživljajskih kampov. Celoten produkt bo organiziran v okviru organizacijske oblike Geoparka Karavanke z njegovimi partnerji kot lastno upravljavsko orodje geodiverzitete. Vse aktivnosti se bodo izvajale v programskem območju v obeh jezikih.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 30. april 2021

vezana ESRR sredstva

1.624.332,55 EUR

projektni partnerji

ARGE Geopark Karawanken (vodilni partner)

Občina Črna na Koroškem

Občina Prevalje

Občina Ravne na Koroškem

Občina Dravograd

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg