MMO3D

Razvoj večosnega robotskega 3D tiskanja kompozitnih materialov / Entwicklung eines roboterunterstützten mehrachsigen 3D-Druckverfahrens für Verbundwerkstoffe

Glavni output projekta bo robotska celica za 3D tisk kompozitnih, lahkih in naravnih materialov. Jedro inovacije je združevanje dveh tehnologij: brizganja umetne mase in nanašanja vlakna (utrditve) z manipulatorjem. Nova tehnologija bo omogočala izdelavo tudi geometrijsko kompleksnih izdelkov iz visokotrdnostnih lahkih materialov. Skupni izziv programskega območja, ki ga s čezmejnim sodelovanjem v projektu rešujemo je krepitev raziskav, tehnološkega razvoja, konkurenčnosti in inovacij s sinergičnim sodelovanjem razvojnih deležnikov (podjetij, R&R centrov in visokošolskih ustanov). Splošni cilj projekta je na perspektivnih področjih strojništva in robotike povezati kompetentne razvojne deležnike in obstoječe znanje v programskem območju in spodbuditi prenos tehnologij in strokovnih znanj za razvoj novih izdelkov, tehnologij in storitev, ter s tem prispevati k boljši gospodarski koheziji in izboljšanju konkurenčnosti regije. Trenutno razvojni akterji med seboj premalo sodelujejo, zato prihaja do razpršenosti in slabšega aktiviranja razvojnih potencialov v regiji. Baterijsko ohišje za električna vozila bo objekt, kjer se bo nova tehnologija demonstrirala in se bo prikazala njena uporabnost in potencial. Robotska celica bo zasnovana kot mobilna enota in bo tako na voljo vsem partnerjem za demonstracijo in učenje.
Koristi od outputov bodo imele razvojne institucije in gospodarstvo regije, ki je močno vpeto v zadevno področje strojništva, tehnoloških postopkov, inženiringa in računalniško podprtih procesov, kot tudi izobraževalne institucije in posredno dijaki in študentje, ki bodo lahko pridobljeno znanje in outpute koristili. Konzorcij je sestavljen iz partnerjev, ki imajo predhodne izkušnje na omenjenem področju. Rezultate ne bo mogoče doseči brez čezmejnega sodelovanja, saj se partnerji na obeh straneh meje dobro dopolnjujejo, kar predstavlja veliko dodano vrednost.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

1. september 2016 – 31. avgust 2019

vezana ESRR sredstva

979.041,76 EUR

projektni partnerji

OPREMA RAVNE pnevmatika, hidravlika, orodja in tehnološke linije d.o.o. (vodilni partner)

Wood Carinthian Competence Center

ROBOTEH avtomatizacija in robotizacija d.o.o.

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung