KaraWAT

Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku

Za območje Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka bomo ob podpori dveh raziskovalnih ustanov izdelali čezmejno strategijo upravljanja z vodami. Ta bo služila predvsem za izvajanje in doseganje programskih ciljev v okviru upravljanja in gospodarske rabe vodnih virov. Projekt se pri tem osredotoča na manjše reke in potoke, ki so v programu posebej izpostavljeni. Vodni sistemi so med sabo povezani na več različnih načinov, zato mora njihovo raziskovanje in upravljanje potekati čezmejno; tudi ukrepe za zaščito pred visokimi vodami ter za zaščito in rabo voda je potrebno zasnovati in izvajati čezmejno. 14 občin, ki so povezane v Geopark, za svoj dolgoročni razvoj potrebujejo strategijo za zaščito in razvoj potenciala voda. Strategija bo gradila na rezultatih znanstvenega dela in tehnološko podprtih pilotnih aktivnosti v procesu širokega sodelovanja. Projekt cilja na razvoj in uporabo inovativnih tehnologij pri upravljanju voda. Izdelali bomo nov interaktivni pregledovalnik za upravljanje voda. Tri pilotne aktivnosti naslavljajo vse bistvene teme. Prav tako bomo pripravili primere ukrepov, ki omogočajo nemoten pretok vode in s tem zmanjšujejo možnost pojava naravnih katastrof. Ukrepi se ne nanašajo zgolj na ožje območje vodotokov, ampak na celotno zbirno območje posameznega vodotoka. V sklopu pilotne aktivnosti, ki se nanaša na termalne in mineralne vode, bomo predstavili možnosti za valorizacijo voda. V sklopu pilotne aktivnosti, ki se nanaša na kraške vode, bomo uporabili in preizkusili nove tehnologije in naprave za opazovanje kraških voda. Vse pilotne aktivnosti bodo vključene v razpravo o bodoči čezmejni strategiji upravljanja z vodami na območju gorske verige Karavank.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6f
SC 1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov

Trajanje projekta

1. januar 2021 – 31. avgust 2022

vezana ESRR sredstva

296.891,52 EUR

projektni partnerji

Geološki zavod Slovenije (vodilni partner)

EVTZ Geopark Karawanken m.b.H.

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung