IRIC

Internationalisierung der regionalen Wirtschaften im grenzübergreifenden Gebiet SI-AT/Internacionalizacija regionalnih ekonomij na čezmejnem območju SI-AT

Projekt je osredotočen na podporo razvoja konkurenčnih produktov in njihovo internacionalizacijo, saj mednarodne aktivnosti krepijo rast, izboljšujejo konkurenčnost in podpirajo dolgoročen obstoj MSP. Študije so pokazale, da mednarodno aktivna podjetja ustvarijo več delovnih mest in so bolj inovativna v primerjavi z lokalno aktivnimi. V zadnjem programskem obdobju je bilo sodelovanje in usklajevanje med podjetji in institucijami na čezmejnem območju izredno dinamično, zaradi tega je smiselno izkoristiti ta potencial tudi na področju internacionalizacije, ga smiselno nadgraditi in testirati.
Temeljni cilj projekta je povečati število internacionaliziranih MSP na čezmejnem območju. Večini MSP primanjkuje znanja, informacij in podpore pri procesu internacionalizacije, prav tako so zaradi svoje majhnosti, negotova in nenaklonjena tveganim oblikam poslovanja. V okviru projekta bo zato poudarek na reševanju omenjenih problemov. Nudila se bo pomoč 20 podjetjem pri njihovi internacionalizaciji na nemško govorečem ali angleško govorečem trgu, kjer bosta preko pilotnih aktivnosti 2 podjetji, ki sta tudi partnerja v projektu, razvili nov produkt in ga pilotno internacionalizirali. Pripravila se bo strategija in akcijski načrt skupne čezmejne coaching sheme za podporo MSP pri njihovi internacionalizaciji, razvila podporna orodja in storitve za testiranje izvozne pripravljenosti, izdelani bodo izvozni načrti, organizirani različni B2B dogodki in delegacije. Inovativnost projektnega pristopa je poudarek na razvoju skupne coaching sheme, s tem bo omogočeno koriščenje skupnih kontaktov, mrež, znanj in orodij. Skupna shema bo omogočila iskanje skupnih strateških priložnosti, razvoj čezmejnih vrednostnih verig in grozdov, kar je za uspešnost internacionalizacije MSP ključnega pomena.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. oktober 2016 – 30. september 2019

vezana ESRR sredstva

1.010.457,29 EUR

projektni partnerji

ROW Regionalmanagement Obersteiermark West GmbH (vodilni partner)

Pomurski tehnološki park d.o.o.

USOL, Razvoj, proizvodnja in inženiring d.o.o.

Gospodarska zbornica Slovenije

E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in celovite razvojne rešitve

TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH

NET-Automation GmbH

Forschung Burgenland GmbH