Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program

PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM SI-AT SO V TEKU

Evropska komisija je maja 2018 predstavila sveženj zakonodajnih predlogov predpisov, ki urejajo regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko po letu 2020. Na podlagi predlogov uredb, ki še niso bile dokončno dogovorjene , je Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija ustanovil delovno skupino za programiranje (PTF), ki se je prvič sestala julija 2019. Glavna naloga PTF SI-AT 2021-2027 je usmerjati in nadzirati pripravo programskega dokumenta Interreg Program Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2021-2027.

Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo program upravljala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organa upravljanja in skupnega sekretariata v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav članic, Slovenije in Avstrije (s tremi deželami – Koroško, Štajersko in Gradiščansko).

Proces programiranja za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 že poteka in temelji na izkušnjah iz sedanjega in preteklih programskih obdobij. Zakonodajni okvir EU in zlasti osnutki predlogov evropskih uredb, ki se uporabljajo za programe Interreg, se upoštevajo v vseh korakih programiranja. Finančni prispevek EU, ki bo namenjen prihodnjemu Interreg programu še ni znan.

BODITE OBVEŠČENI IN INFORMIRAJTE: SODELUJTE V PRVEM JAVNEM POSVETU

Skupina zunanjih strokovnjakov, ki podpira postopek programiranja, je avgusta 2020 pripravila končno poročilo o teritorialni in socio-ekonomski analizi.

Na podlagi analize in razprav s predstavniki PTF SI-AT so bile pripravljene predhodne strateške usmeritve. Ta dokument predstavlja dokument za razpravo o razlogih za izbor ali ovirah zaradi katerih določeni specifični cilji za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 ne morejo biti izbrani.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je pomemben strateški korak, ki se opira na prispevek ključnih deležnikov – (potencialnih) upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Načrtovana je vrsta dejavnosti z namenom zbiranja vaših komentarjev, mnenj, predlog ali pogledov na ugotovitve v doslej pripravljenih dokumentih.  Prispevki deležnikov bodo v pomoč  delovni skupini za programiranje pri sprejemanju utemeljenih odločitev o strateški usmeritvi novega programa Interreg.

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim. 

Povejte svoje mnenje pri oblikovanju prihodnjega programa!

SODELUJTE V SPLETNI ANKETI

Vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o predhodnih strateških usmeritvah, vabimo, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi:

SPLETNA ANKETA

Spletni vprašalnik bo odprt do 25. novembra 2020. Zbrane povratne informacije bodo natančno preučene in obravnavane v postopku priprave prihodnjega programa Interreg.

UDELEŽITE SE SPLETNIH SEMINARJEV

Potekala bosta dva spletna seminarja (webinarja):

v torek, 10. novembra 2020 od 9.30 do 12.30, v nemškem jeziku (rok za prijavo je 6. november 2020)

v petek, 13. novembra 2020 od 9.30 do 12.30, v slovenskem jeziku (rok za prijavo je 11. november 2020)

Cilji spletnih seminarjev so:

  • seznaniti širšo javnost z osnovno usmeritvijo prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027,
  • predstaviti in razpravljati o možnih ukrepih in razlogih za izbor/neizbor specifičnih ciljev,
  • povabiti in motivirati udeležence za podajo komentarjev in povratnih informacije o osnutku dokumenta o ciljih politik.

V okviru spletnih seminarjev, ki sta odprta za vse zainteresirane deležnike, bodo (z enakim dnevnim redom) dodatno k  spletni anketi podrobneje predstavljeni proces programiranja in predhodne strateške usmeritve z možnostjo interaktivnih razprav. Prosimo, registrirajte se tukaj

PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR