Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program

PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM SI-AT SO V TEKU

Evropska komisija je maja 2018 predstavila sveženj zakonodajnih predlogov predpisov, ki urejajo regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko po letu 2020. Na podlagi predlogov uredb, ki še niso bile dokončno dogovorjene , je Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija ustanovil delovno skupino za programiranje (PTF), ki se je prvič sestala julija 2019. Glavna naloga PTF SI-AT 2021-2027 je usmerjati in nadzirati pripravo programskega dokumenta Interreg Program Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2021-2027.

Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo program upravljala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organa upravljanja in skupnega sekretariata v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav članic, Slovenije in Avstrije (s tremi deželami – Koroško, Štajersko in Gradiščansko).

Proces programiranja za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 poteka in temelji na izkušnjah iz sedanjega in preteklih programskih obdobij. Zakonodajni okvir EU in zlasti osnutki predlogov evropskih uredb, ki se uporabljajo za programe Interreg, se upoštevajo v vseh korakih programiranja. 

Skupina zunanjih strokovnjakov, ki podpira postopek programiranja, je avgusta 2020 pripravila končno poročilo o teritorialni in socio-ekonomski analizi.

Na podlagi analize in razprav s predstavniki PTF SI-AT so bile pripravljene predhodne strateške usmeritve. Ta dokument predstavlja dokument za razpravo o razlogih za izbor ali ovirah zaradi katerih določeni specifični cilji za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 ne morejo biti izbrani.

Na osnovi teritorialne in socio-ekonomske analize ter predhodnih strateških usmeritev je bil v okviru skupine za programiranje pripravljen osnutek programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027.

V okviru priprave programa se izvaja tudi Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Pripravljen je osnutek okoljskega poročila in predstavlja vmesni rezultat presoje.