INVOLVED

Socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost / Soziale Integration arbeitsmarktferner und ausgrenzungsgefährdeter Menschen durch ehrenamtliches Engagement und neue Formen der Beschäftigung

Efekti globalizacije, čedalje večja avtomatizacija in digitalizacija privedejo do močnih sprememb v svetu dela in do vedno večjih izzivov za zaposlene. V nevarnosti, da temu razvoju ne morejo več slediti, so ljudje, ki zaradi manjkajoče kvalifikacije, starost, psihičnih in fizičnih težav ali raznih osebnih problemov, kot na primer zasvojenosti, nimajo dostopa do običajnega dela in podpor zaposlitvenih ukrepov in zaradi tega velikokrat ne morejo več sodelovati pri socialnem in družbenem življenju.
Z ustanavljanjem mreže Karitas zavodov in s sodelovanjem z drugimi regionalnimi akterji in javnimi institucijami se hočemo skupno soočati z čezmejnimi izzivi. Pri izvajanju projekta smo izbrali kooperativni in celosten nastavek pod vidikom združevanja relevantnih akterjev v regiji. Pri tem je fokus pri vključevanju prizadetih ciljnih skupin.
V okviru aktivnosti v projektu se izkušnje in znanje izmenjavajo in se razvijajo novi inovativni nastavki za socialno integracijo ljudi, ki so oddaljeni od trga dela in v nevarnosti, da se jih izključi iz družbe. Tako se prispeva k socialnemu združevanju v regiji. Institutionalno sodelovanje se pri tem trajnostno izboljša in je dolgoročno koristno.
Dodatno bo vsaka partnerska regija izvajala konkretne ukrepe, ki bodo prizadeti ciljni skupini s pomočjo spremstva pri častnem delu spet omogočili nizkopražne oblike zaposlitve. Tako naj bi osebe, ki sodelujejo, aktivno sooblikovale družbeno življenje, izoblikovale strukturo v vsakdanu, pridobile sposobnosti in izboljšale samozavest.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. september 2018 – 31. avgust 2021

vezana ESRR sredstva

642.767,78 EUR

projektni partnerji

Kärntner Caritasverband für Wohlfahrtspflege und Fürsorge (vodilni partner)

Slovenska karitas

Škofijska Karitas Celje

Nadškofijska karitas Maribor

Caritas der Diözese Graz-Seckau