H2GreenTECH

Krepitev R&I na področju prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem

 »Vodik (H2) je ključna tehnologija za doseganje evropskih klimatskih in energetskih ciljev.« (Maroš Šefčovič, podpredsednik EK Energija). Glavni cilj H2GreenTECH je okrepiti regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem. Projekt čezmejni izziv razdrobljenosti in velik potencial razvoja in raziskav vodikovih tehnologij v prometu na programskem področju naslavlja s tremi specifičnimi cilji:

  1. Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025. 
  2. Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.
  3. Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

Z inovativnim pristopom četverne vijačnice partnerstvo vzpostavlja nujno potrebno enotno vstopno točko. Projekt sloni na vsebinskem bottom up pristopu,edinim uspešnim z dolgoročnimi učinki. Izboljšana inovacijska kapaciteta vseh deležnikov prispeva k večji konkurenčnosti za programsko območje pomembne vodikove tehnologije.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

  1. marec 2020 – 31. avgust 2022

vezana ESRR sredstva

496.825,00 EUR

projektni partnerji

Kemijski inštitut (vodilni partner)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Štajerska gospodarska zbornica

Technische Universität Graz

SILENT QUO GmbH

Forschung Burgenland GmbH

“Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung”