goMURra

Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti / Grenzüberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements

Ideja projekta goMURra je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih institucij Republike Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejno Muro. Mejno Muro z izvedbo projekta vidno spreminjamo v reko, ki povezuje. Delovni paketi projekta obsegajo usklajene ukrepe za izboljšanje upravljanja voda in zmanjšanje poplavne ogroženosti – na strateškem nivoju izdelavo čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030, na lokalnem nivoju izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Ti ukrepi bodo podprti s ciljnim obveščanjem javnosti in informacijsko kampanjo. Projekt stremi k trajnostnemu izboljšanju bivalnega okolja in življenjska položaja ljudi, ki živijo ob in na reki in tako spodbuditvi skupnega življenja sosedov z obeh bregov Mure.

Skupni izziv, ob upoštevanju Vodne direktive (2000/60/ES) in Poplavne direktive (2007/60/ES), predstavljajo izboljšanje hidromorfološke situacije mejne Mure v smeri dobrega stanja, ter optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti prebivalstva o poplavni ogroženosti.

Cilj skupnih strateških premislekov je evalvacija l. 2000 izdelane načelne vodnogospodarske zasnove za mejno Muro ter že izvedenih ukrepov, kar bo osnova za izdelavo čezmejnega načrta upravljanja do leta 2030.

Projekt neposredno nagovarja nacionalne in regionalne nivoje odločanja s tem, da so v projektno partnerstvo vključene občine ter inštitucije, pristojne za upravljanje voda. Na lokalnem nivoju projekt prinaša neposredne koristi za lokalno prebivalstvo. Za trajnostni razvoj in izrabljanje vira (tudi kot ekosistem) mejne Mure je čezmejno sodelovanje nujno potrebno.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6f
SC 1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov

Trajanje projekta

1. junij 2018 – 31. maj 2021

vezana ESRR sredstva

2.422.244,66 EUR

projektni partnerji

Direkcija Republike Slovenije za vode (vodilni partner)

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Agencija Republike Slovenije za okolje

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung

Občina Gornja Radgona

Stadtgemeinde Bad Radkersburg

Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg