GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA

GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA

Zaradi omejenih virov in nenaklonjenostjo tveganja s katero se MSP srečujejo na tujih trgih, je proces internacionalizacije MSP bistveno drugačen od velikih podjetij.
SKUPNI IZZIV projekta je tako usmerjen v izvedbo skupne čezmejne mreže za PODPORO INTERNACIONALIZACIJI MSP na trgu držav BENELUXA IN SKANDINAVIJE, ki bo bazirala na skupnem nastopu partnerjev iz čezmejnega prostora ter doseženi kritični masi potrebnih resursov za potreben preboj na omenjene trge.
SPLOŠNI CILJ projekta je povečanje števila internacionaliziranih MSP v čezmejnem območju, ki bodo bazirale na skupnih kompetencah in skupnih področjih pametne specializacije, kar bo omogočalo doseganje večje dodane vrednosti na obeh straneh meje.
GLAVNI OUTPUT projekta je vzpostavitev dolgoročno vzdržne čezmejne mreže v okviru katere se bo razvil podporni program in testirala podpora za vsaj 2 podjetij pri njihovi internacionalizaciji na trg držav Beneluxa in Skandinavije, 12 podjetjem bo ponujena moznost sodelovanja znotraj projekta. Preverilo se bo izvozno sposobnost, izdelalo poslovne modele, organiziralo B2B delavnice in predvsem predstavitvene obiske na ciljnih trgih.
INOVATIVNOST PROJEKTA se kaže v mrežnem modelu internacionalizacije, ki upošteva situacijo in konkurenco na danem tujem trgu, saj se podjetja internacionalizirajo prek vzpostavitve in ohranjanja odnosov med partnerji v mednarodnih mrežah. Podjetja se tako lahko širijo na tuje trge prek že obstoječih povezav in odnosov, ki podjetju omogočajo stike in dajejo pomoč pri razvoju pozicije na novem trgu. Projekt bo temeljil na FLETCHERJEVEM PRISTOPU, ki bazira na postopnosti, pristopu učenja, pristopu mreženja in naključnem pristopu, to je zunanjih dogodkih, ki omogočajo podjetju, da preskoči določene razvojne stopnje.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 30. april 2021

vezana ESRR sredstva

499.800,34 EUR

projektni partnerji

Pomurski tehnološki park (vodilni partner)

MMS&SS d.o.o.

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Fachhochschule Kärnten, gemeinnützige Privatstiftung

PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH