FIREEXPERT

Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru / Errichtung eines neuen grenzübergreifenden LivingLabs für die Untersuchung und Simulation des Brandverhaltens von Kompositmaterialien während und nach dem Brand

Cilj je vzpostavitev strokovnega in inovacijskega središča za gradbeno industrijo in industrijo gradbenega materiala, ki bo delovalo na področju protipožarne zaščite v obliki živega laboratorija, »LivingLab« (kratica: LL). Glavni output projekta je pisni dokument, ki določa vzpostavitev in organiziranost središča in njegovih dejavnosti. Središče bo ponujalo napredne eksperimentalne (požarni testi) in numerične (simulacije) raziskave za adaptacijo in optimizacijo požarnega odziva proizvodov v fazi njihovega načrtovanja in razvoja. Pri tem bodo v ospredje postavljene potrebe uporabnika.
Še posebej za mala in srednje velika podjetja (MSP) je lastna investicija v opremo in osebje za tovrstne raziskave praviloma previsoka, zato obstaja nevarnost, da ta svojih inovativnih zamisli ne bi mogla uresničiti v okviru EU predpisov o požarnih lastnostih. Poleg napredne raziskovalne podpore podjetjem v procesu razvoja novih proizvodov pa bo novi center ne nazadnje ponujal tudi uporabo naprednih inženirskih metod za ocenjevanje nastanka in širjenja požara. S tem bo središče hkrati v polni meri na razpolago tudi za potrebe ciljnih skupin s področja projektiranja objektov, gasilstva, zavarovalništva ipd.

Z vzpostavitvijo novega LL središča prispeva projekt FIREEXPERT k splošnemu izzivu programskega območja, na katerem naj bi s sinergijskim čezmejnim sodelovanjem relevantnih udeležencev razvoja (podjetja, raziskovalna središča in univerze…) dosegli krepitev na področjih raziskav, tehnološkega razvoja, konkurenčnosti in inovacij.
Središče bo sestavljeno iz partnerjev, ki že imajo izkušnje na relevantih področjih. Ciljev ni mogoče doseči brez čezmejnega sodelovanja, saj se partnerji na obeh straneh meje medsebojno dopolnjujejo, kar predstavlja pomembno dodano vrednost.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 31. oktober 2020

vezana ESRR sredstva

499.894,01 EUR

projektni partnerji

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung (vodilni partner)

IBA – Ingenieurbüro Anderwald / Sachverständigenbüro Anderwald

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Slovensko združenje za požarno varstvo

Združenje za beton Slovenije