CROSSRISK

Public warnings – reducing rain and snowfall related risks / Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje / Öffentliche Warnungen – Verminderung von Risiken in Zusammenhang mit Regen und Schnee

Tveganja, povezana z dežjem in snegom, sodijo med ključne izzive v programskem SI-AT območju. Na to kažejo dogodki, kot so bili denimo poplave septembra 2010, obsežni plazovi februarja 2009 ali škoda zaradi velike količine snega spomladi 2016. Napovedi in opozorila, povezani s takšnimi dogodki, na slovensko-avstrijski meji trenutno niso usklajeni in institucijam, pristojnim za izdajanje opozoril, običajno primanjkuje finančnih in kadrovskih sredstev za zadovoljiv razvoj najsodobnejših orodij. Ker se s takšnimi težavami soočata obe državi, in ker vremenski procesi, naravne nesreče in človeške aktivnosti niso omejeni z državnimi mejami, bo projekt CROSSRISK združil znanje in spodbudil skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja na tveganja, povezana z dežjem in snegom. Posledično bodo na obeh straneh meje doseženi sinergijski učinki in visoka stroškovna učinkovitost.
Splošni cilj projekta je izboljšanje varnosti ljudi in izboljšanje zaščite infrastrukture na programskem območju. V oporo turizmu bo tudi dvig ozaveščenosti o priložnostih in tveganjih s pomočjo izboljšane informiranosti o varnosti turnih smučarjev ali izboljšanih napovedi potenciala za umetno zasneževanje. Posledično bodo imele od projekta korist številne ciljne skupine (lokalne/regionalne oblasti, podjetja, nevladne organizacije, prebivalci in turisti).
Glavni učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in snega, njihova čezmejna usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Poleg tega se bo izboljšal pretok informacij med pristojnimi institucijami v obeh državah in dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov. Inovativne vidike projekta CROSSRISK predstavljajo nova orodja za opozarjanje in inovativni koncepti za posredovanje in razširjanje informacij ter izobraževanje, ki bodo vodili k večji ozaveščenosti o tveganjih in priložnostih za ciljne skupine ter posledično k večji varnosti.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. junij 2018 – 31. maj 2021

vezana ESRR sredstva

1.336.315,74 EUR

projektni partnerji

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (vodilni partner)

FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Agencija Republike Slovenije za okolje

Univerza v Mariboru

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 8 – Umwelt, Wasser und Naturschutz

Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit