COOP4HEALTHCARE

COOP4HEALTHCARE Cross-sectoral Alliances for Smart Healthcare Solutions

Zahteve za zdravstveni sistem zaradi kompleksnosti v precejšnji meri temeljijo na znanju. Tega ni mogoče reševati samostojno, niti ne na regionalni ravni, temveč s ciljno in akcijsko usmerjenim sodelovanjem.

Skupni glavni cilj projekta COOP4HEALTHCARE je izboljšanje ponudbe storitev na področju zdravstva na podlagi konsekventnega čezmejnega sodelovanja relevantnih akterjev s programskega območja in sodelovanja s strateškimi evropskimi partnerji. S tem bodo aktivirani in izvedeni direktni in dolgoročno naravnani pilotni projekti z visoko stopnjo učinkovanja (digitalizacija, odličnost znanja, modeli sodelovanja). Tako se bo projekt usmerjeno soočil tudi z izzivi, kako izboljšati sodelovanje na področju zdravstva in kako vsem skupinam prebivalstva zagotoviti uravnoteženo, visoko kakovostno oskrbo, ki bo pravočasna in ne bo odvisna od lokacije.

Do načrtovanih sprememb bo prišlo predvsem s pomočjo integriranih zdravstvenih rešitev, ki jih bodo ustvarili zlasti glavni neposredni učinki:
(1) delovna osnova: znanje in učenje;
(2) pilotni projekti z značajem odličnosti;
(3) akcijsko usmerjen načrt za obdobje 2020–2026;
(4) možganski trust HEALTHCARE.

Projekt COOP4HEALTHCARE pospešuje preizkušena orodja in metodologije, ki bodo za uporabo integriranih zdravstvenih rešitev še dodatno razvita in prilagojena. Novost pri projektnem pristopu je tako strukturirana uporaba operativnih in strateških instrumentov ter njihova dosledna trajna in tudi organizacijska umestitev.

Visoka stopnja izvajanja (s kakovostnega in količinskega vidika) v okviru projekta in po koncu trajanja projekta bo bistveno koristila ciljnim skupinam:
(1) 5.600 oseb bo imelo neposredno korist od izboljšanih in novih storitev;
(2) 42 projektov bo deloma neposredno izvedenih in mnogi nadaljnji projekti bodo umeščeni v večletnih akcijskih načrtih.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 30. april 2020

vezana ESRR sredstva

814.676,76 EUR

projektni partnerji

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung (vodilni partner)

Fachhochschule Burgenland GmbH

PremiQaMed Privatkliniken GmbH

evolaris next level GmbH

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.

ITC – Inovacijsko Tehnološki grozd Murska Sobota