Connect SME Plus

Pospeševanje internacionalizacije obmejnih malih in srednjih podjetij s potencialom za inovacije in rast / Förderung der Internationalisierung von grenznahen Klein- und Mittelunternehmen mit Innovations- und Wachstumspotenzial

Connect SME Plus predstavlja nadgradnjo predhodnega projekta, v katerem je bila opravljena analiza čezmejnega sodelovanja malih in srednjih podjetij (MSP). Raziskava je pokazala, da več kot dve tretjini MSP iz obmejnega prostora ne izvaža, 89% od teh pa meni, da za vstop na sosednje ali tuje trge potrebuje spodbudo od zunaj. Kljub temu, da imajo nekatera podjetja tržno zanimive in inovativne proizvode, so strah, neambicioznost, jezik, obremenjenost z lokalnim trgom, pomanjkanje časa, kadrov, financ in mrež ter oddaljenost od dinamičnega urbanega start up okolja glavni razlogi za njihovo šibko sploh (ne)internacionalizacijo. Ključni izziv projekta predstavlja izvozno aktiviranje MSP z obmejnih območij, ob tem pa v največji meri uporabiti ter povezati obstoječe institucionalno in raziskovalno okolje, njegove RR in poslovne mreže, že razvite programe ter izkoristiti nove tržne in digitalne trende. Splošni cilj projekta je okrepiti čezmejno in globalno poslovno povezljivost MSP s perifernih obmejnih območij, ki izkazujejo največji potencial za rast in inovativnost ter na ta način prispevati k zagotavljanju njihove dolgoročne konkurenčnosti. Rezultat, spremembe in inovativnost: Skozi projekt bomo s krepitvijo kompetenc MSP za tradicionalno in digitalno internacionalizacijo vplivali na premik od lokalnega k čezmejnemu in globalnemu razmišljanju najmanj 300 MSP. 40 med njimi bo s pomočjo praktične čezmejne male šole internacionalizacije, mentorstva in konkretne izkušnje na sosednjem ali tujem trgu usposobljeno za samostojno internacionalizacijo. Doslej je pospeševanje čezmejnega poslovnega sodelovanja temeljilo na zunanjih svetovalcih. S projektom krepimo potenciale podjetij samih in naše lastne kadre ter vzpostavljamo čezmejna omrežja, ki bodo nudila podporo MSP pri vstopanju na zunaje trge tudi po zaključku projekta.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. april 2018 – 31. marec 2020

vezana ESRR sredstva

531.210,05 EUR

projektni partnerji

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (vodilni partner)

NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu / Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten

FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

trinitec IT Solutions & Consulting GmbH