Co_Operation

Krepitev čezmejnega sodelovanja in zagotovitev trajnosti pri ukrepih ob naravnih nesrečah in tveganjih

Na razpis prijavljamo projekt intenziviranja sodelovanja med občinama Gornja Radgona in Bad Radkersburg na področju skupnega preprečevanja naravnih tveganj (predvsem poplave). Šlo bo predvsem za čezmejno sodelovanje med gasilskimi društvi (v okviru slovenskega deluje tudi skupina potapljačev), civilno zaščito in rdečim križem.

Predvidevamo načrtovanje in izvajanje skupnih akcij (npr. požarne vaje, vaje reševanja iz vode ob poplavah, itd.). Podpora temu bo priprava jezikovnih tečajev za pripadnike enot gasilcev, civilne zaščite, rdečega križa, itd. za lažje sporazumevanje. Za izboljšanje nivoja izvajanja medsebojnih aktivnosti, bomo nabavili tudi potrebno opremo za reševanje in usposabljanje. Zaradi težav, ki se pojavljajo ob skupnih reševalnih akcijah v preteklosti in preveliki birokratiziranosti postopkov, se bo pristopilo k pripravi bilateralnega sporazuma, ki bo podlaga za izvajanje skupih reševalnih akcij v prihodnje. V okviru projekta bodo inštruktorji razširili in poglobili znanja na področju reševanja v specifičnih situacijah in svoja znanja razširili še na druge pripadnike ustreznih društev v čezmejnem območju.

Za potrebe izvajanja povezovalnih aktivnosti, izobraževanj in usposabljanj med akterji na obeh straneh meje (javna uprava, občinska uprava, gasilci, reševalci, civilna zaščita), bo v gasilskem domu opremljena in obnovljena dvorana/predavalnica, prekrila pa se bo tudi streha, ki je v slabem stanju in s tem ogroža tako zdravje udeležencev dogodkov kakor tudi povzroča materialno škodo.

Za namene prenosa dobrih praks, bo izvedena analiza dosedanjih aktivnosti navezave stikov in spodbujanja sodelovanja med čezmejnima občinama ter pripravljene smernice za druge zainteresirane občine, s poudarkom na izvajanju aktivnosti ob naravnih in socialnih tveganjih (primer beguncev). To bomo pripravili na podlagi izvedene konference na kateri se bodo predstavile dobre prakse sodelovanja med občinami programskega območja SLO-AUT.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. maj 2019 – 30. april 2021

vezana ESRR sredstva

263.817,47 EUR

projektni partnerji

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona (Vodilni partner)

Stadtgemeinde Bad Radkersburg

Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona