City Cooperation II

Stärkung der Städte als Träger einer polyzentrischen Entwicklung der grenzüberschreitenden Region Slowenien-Ungarn-Österreich

Poglobitev uspešnega trilateralnega partnerstva:  Projekt City Cooperation je v finančni perspektivi 2007-2013 pripomogel k temu, da se je ustanovilo partnerstvo 24 mest (AT-SI-HU) in da so v sklopu sodelovanja bile izvedene pilotne aktivnosti.

Temelječ na teh izkušnjah hoče 8 avstrijski, 9 slovenskih ( in 7 madžarskih) mest to iniciativo znatno poglobiti in se osredotočiti na dva zelo aktualna skupna izziva, ki sta značilna za regijo.
Da bi prišlo bolj do izraza identificiranje s kooperacijo v mestih na politični, administrativni, gospodarski in turistični ravni, so avstrijska mesta ustanovila lastno društvo kot nosilec, ki združuje vse aktivnosti in predstavlja osnovo za trilateralno glavno odgovornost  kot osrednji rezultat projekta. 

Glavni cilj projekta je primerljiv s programsko specifičnim ciljem – Dvig nivoja čezmejnega sodelovanja med občinami – krepitev mest in njihovih odločevalcev v mreži kot najpomembnejši nosilci čezmejnega (Slovenija-Madžarska-Avstrija)  policentričnega razvoja, ki je usmerjen k rasti, kas se doseže

  • z usklajevanjem in nadaljnjim razvojem pozicioniranja posameznega partnerja/mesta v mreži kot individualno profiliranega in medregisjko opaznega, prepoznavnega in izstopajočega, kot tudi kooperacije v celoti,
  • s skupnim razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja kupcev in povečanje njihove potrošnje, ki so vezani na določeno mesto, kot strategija za premagovanje aktualnih izzivov kot so digitalne novosti in spremembe. 

Mesta policentrično strukturirane mejne regije iščejo rešitve, da bi s povezovanjem novih rešitev povečala konkurenčnost podjetij in regije nasploh.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 2: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije

Trajanje projekta

1. marec 2017 – 29. februar 2020

vezana ESRR sredstva

1.607.521,27 EUR

projektni partnerji

Die Oststeirische Städtekooperation (vodilni partner)

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj

Razvojni center Murska Sobota

PORA razvojna agencija Gornja Radgona