AS-IT-IC

Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center / Österreichisch-slowenischen intelligente Touristeninformation Center

Turisti težko dobijo vsebinsko povezane informacije še posebej o skupnih avstrijsko-slovenskih ponudbah. Turistični uradi običajno predlagajo pripravljene nacionalne oglede, zato turisti ne obiščejo vseh lokacij, ki jih zanimajo, ponudniki storitev pa privabijo manj obiskovalcev. Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistični informacijski center – mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi. Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Glavni rezultat projekta bo AS-IT-IC. Podporni podsistemi bodo:

  • Virtualni asistent za pogovarjanje v naravnem jeziku in opravljanje storitev v skladu z zahtevami turistov.
  • Komunikaciranje med turisti, virtualnimi asistenti, informacijskimi delavci v turističnih in lokalnih skupnostih, inštitucijami in zainteresiranimi občani.
  • Vključitev obstoječih informacijskih virov od baz do podatkovnih skladišč na interoperabilen način skladno z odprtimi podatki.
  • Priporočilni sistem za načrtovanje poti glede na želje uporabnikov.
  • Mreža/socialno omrežje turističnih storitev in storitev lokalnih skupnosti.

Sistem bo turistom pomagal pri načrtovanju njihovih čezmejnih obiskov, jih spodbujal k odkrivanju manj znanih zanimivosti in jim omogočal kvalitetnejše izpolnjevanje želja kot obstoječi sistemi. Lokalne skupnosti bodo obiskovalcem učinkoviteje ponujale lokalne storitve in informacije, npr. organizator lahko vključi obisk obrtnika/umetnika glede na želje in tako poveča prodajo. Turistični delavci bodo dobili boljši in kvalitetnejši dostop do globalnih turistov. Novi pristop je predvsem integracija virtualnih in človeških storitev iz Avstrije in Slovenije v enotno funkcionalnost, ki bo zagotovila boljše informiranje, privabila več turistov in podaljšala njihove obiske.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. julij 2016 – 30. junij 2019

vezana ESRR sredstva

699.929,32 EUR

projektni partnerji

Institut Jožef Stefan (vodilni partner)

Technische Universität Graz, Institut für Softwaretechnologie

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Združenje občin Slovenije

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH