321 go

3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru / 3 Schlösser 2 Länder 1 Geschichte – Kulturtourismusentwicklung im grenzüberschreitenden ländlichen Raum

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija), ki ju odlikuje trajnostni turizem. Obe regiji sta del čezmejnega območja zavarovane narave in sta del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Zaradi slabega vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo regije ter slabega poznavanja potencialnih čezmejnih partnerjev, skupna zgodovina ni obdelana in uporabljena v turistične namene.
Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na obdelavi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov. Novi produkti, oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma, bodo prispevali k izboljšanju ponudbe v času slabšega obiska izven glavne sezone, privabili nove ciljne skupine obiskovalcev in podaljšali dobo bivanja obiskovalcev v regiji. To bo doseženo z naslednjimi glavnimi rezultati:
zgodovinska razstava na vseh treh gradovih, povezovalna zgodovinska družinska tura, izvedba skupnih rokodelskih sejmov, delavnice umetnostne in domače obrti, prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico. Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.
3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba je simbol, ki nakazuje uspešno izvedbo projekta. Le skozi skupno in strokovno obdelavo zgodovinskih gradiv je mogoče skozi zgodovino že povezanemu projektnemu območju zagotoviti konkurenčnost na področju kulturnega turizma. Glavna ciljna skupina so obiskovalci območja, ki jih zanima kultura, običaji, zgodovina v povezavi z doživljanjem narave.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. junij 2016 – 31. maj 2019

vezana ESRR sredstva

752.032,17 EUR

projektni partnerji

jOPERA jennersdorf festivalsommer (vodilni partner)

Javni zavod Krajinski park Goričko

Pomurski muzej Murska Sobota