Zaključen prvi krog javnega posveta: korak bližje novemu Interreg programu

Postopek priprave prihodnjega Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 že poteka in temelji na izkušnjah iz sedanjega in preteklih programskih obdobij. Zakonodajni okvir EU in zlasti osnutki predlogov evropskih uredb, ki se uporabljajo za programe Interreg, se upoštevajo v vseh korakih programiranja. Finančni prispevek EU, ki bo namenjen prihodnjemu Interreg programu še ni znan.

(c) IRStone

Avgusta 2020, je bila pripravljena teritorialna in socio-ekonomska analiza ter predhodne strateške usmeritve. Zadevni dokument je predstavljal podlago za izbiro ali neizbiro specifičnih ciljev za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027. Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta dejavnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve v do tedaj pripravljenih dokumentih: spletna anketa in dva spletna seminarja, strokovni posveti o ciljih politik in specifičnih ciljih, delavnica o strateški presoji vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa.

(c) pingebat

Mnenje deležnikov je pomembno prispevalo k oblikovanju prihodnjega programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah.

Zahvaljujemo se za vse pripombe prejete s strani več kot 500 posameznikov. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se bo odražala v naslednjih korakih priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija.

Časovni razpored in statistični pregled javnih posvetovanj

Predhodne ugotovitve o vprašalniku za javna posvetovanja

Za prejemanje aktualnih informacij o postopku priprave programa se naročite na naše e-novice.