Usmerjen 6. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov odprt do 30. 6. 2020

29. 4. 2020 je bil za projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f) in vključenimi raziskovalnimi institucijami, objavljen usmerjen 6. rok javnega razpisa za predložitev vlog. Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru 6. roka se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev. Kljub dejstvu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih programskih kazalnikov, na ravni programa še ni dosežen kazalnik, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

V skladu s sklepom 4.4, sprejetim na 8. zasedanju Odbora za spremljanje, je program 11. decembra 2019 objavil poziv v zvezi s projekti na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov na spletni strani programa, da bi ugotovil, ali obstaja zanimanje za pripravo in predložitev tovrstnih projektov v programskem območju. Decembra 2019 so bile vse zainteresirane institucije in potencialna partnerstva prek spletne strani programa in po komunikacijskih kanalih Skupnega sekretariata ter nacionalnih in regionalnih organov, povabljene, da sporočijo svoje zanimanje za pripravo projektov, ki bi bistveno prispevali k doseganju relevantnega kazalnika programa, pristojnemu nacionalnemu/regionalnemu organu in/ali skupnemu sekretariatu programa.

Ker je bilo iz odziva potencialnih upravičencev zaznati dovoljšen interes za pripravo relevantnih projektnih predlogov, se je Odbor za spremljanje na predlog Organa upravljanja odločil, da se dne 29. 4. 2020 objavi usmerjen šesti rok javnega razpisa za oddajo projektov na spletni strani programa.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov. 6. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 EUR ESRR.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija.