Vesele praznike!

 

Poziv za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev.

V okviru 5. roka za predložitev vlog je bilo na voljo nekaj manj kot 1,5 mio. EUR sredstev ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na projektih. Do sedaj so tako pogodbeno vezana  vsa razpoložljiva programska sredstva.  

Kljub temu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih kazalnikov ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli programskega kazalnika, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

Vse zainteresirane institucije in morebitna partnerstva pozivamo, da svoj interes za pripravo projektov, ki bi vsebinsko prispevali k doseganju zadevnega programskega kazalnika, sporočijo pristojnemu nacionalnemu/regionalnemu organu in/ali skupnemu sekretariatu programa.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. Kontaktni podatki nacionalnih/regionalnih organov so na voljo na O nas.

ANKETA ZA PROJEKTNE CILJNE SKUPINE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je februarja 2019 objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Za namene tega vrednotenja vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, ki je trenutno v polnem teku, se izvaja tudi anketa, namenjena projektnim ciljnim skupinam, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: ANKETA.

Prosimo vse vodilne partnerje projektov, da povezavo na anketo posredujete svojim projektnim ciljnim skupinam in k temu pozovete tudi ostale projektne partnerje.

Rok za izpolnjevanje ankete je v sredo, 11. decembra 2019.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaš trud in čas. Vaše sodelovanje bo pomembno pripomoglo k rezultatom vrednotenja.