Minister dr. Iztok Purič in deželni glavar Gradiščanske mag. Hans Peter Doskozil o prihodnosti čezmejnega sodelovanja

V prostorih Tehnološkega parka Ljubljana sta se danes, 24. 7. 2019, v okviru prvega uradnega obiska deželnega glavarja Gradiščanske v Sloveniji, srečala minister dr. Iztok Purič, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter mag. Hans Peter Doskozil, deželni glavar Gradiščanske. Gradiščanska v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014-2020, s svojimi partnerji sodeluje v 12 projektih, ki pokrivajo zelo različna tematska področja. V okviru srečanja je bil predstavljen eden izmed njih, in sicer projekt COOP4HEALTHCARE, v katerem si projektno partnerstvo prizadeva izboljšati ponudbo storitev na področju zdravstva, s poudarkom na oskrbi in negi v domovih za starejše. 

Tako minister Purič, kot tudi deželni glavar Doskozil, sta izrazila pomembnost čezmejnega sodelovanja ter ohranitev že vzpostavljenih odnosov in dobro delujočih struktur. Slednje se kaže v izvedenih čezmejnih projektih, obstoječih partnerstvih med institucijami iz Slovenije in avstrijske Gradiščanske ter v projektnih rezultatih, ki prispevajo h krepitvi čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, spodbujajo učinkovito rabo virov, ohranjajo naravno in kulturno dediščino ter izboljšujejo institucionalne zmogljivosti in učinkovitost javne uprave.

Prve aktivnosti za izvajanje čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo po letu 2020 so že v teku. Prvo srečanje skupine za programiranje je bilo v začetku meseca junija, kjer so že bili dogovorjeni okvirji delovnega procesa in dana načelna podpora obeh držav članic, da organ upravljanja ostane pod okriljem Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki se, kot je povedal minister zaveda odgovornosti te vloge in se zahvaljuje za zaupanje programskih partnerjev.