Minister dr. Iztok Purič in deželni glavar Gradiščanske mag. Hans Peter Doskozil o prihodnosti čezmejnega sodelovanja

V prostorih Tehnološkega parka Ljubljana sta se danes, 24. 7. 2019, v okviru prvega uradnega obiska deželnega glavarja Gradiščanske v Sloveniji, srečala minister dr. Iztok Purič, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter mag. Hans Peter Doskozil, deželni glavar Gradiščanske. Gradiščanska v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014-2020, s svojimi partnerji sodeluje v 12 projektih, ki pokrivajo zelo različna tematska področja. V okviru srečanja je bil predstavljen eden izmed njih, in sicer projekt COOP4HEALTHCARE, v katerem si projektno partnerstvo prizadeva izboljšati ponudbo storitev na področju zdravstva, s poudarkom na oskrbi in negi v domovih za starejše. 

Tako minister Purič, kot tudi deželni glavar Doskozil, sta izrazila pomembnost čezmejnega sodelovanja ter ohranitev že vzpostavljenih odnosov in dobro delujočih struktur. Slednje se kaže v izvedenih čezmejnih projektih, obstoječih partnerstvih med institucijami iz Slovenije in avstrijske Gradiščanske ter v projektnih rezultatih, ki prispevajo h krepitvi čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, spodbujajo učinkovito rabo virov, ohranjajo naravno in kulturno dediščino ter izboljšujejo institucionalne zmogljivosti in učinkovitost javne uprave.

Prve aktivnosti za izvajanje čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo po letu 2020 so že v teku. Prvo srečanje skupine za programiranje je bilo v začetku meseca junija, kjer so že bili dogovorjeni okvirji delovnega procesa in dana načelna podpora obeh držav članic, da organ upravljanja ostane pod okriljem Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki se, kot je povedal minister zaveda odgovornosti te vloge in se zahvaljuje za zaupanje programskih partnerjev.

 

12 projektnih vlog oddanih v petem roku za predložitev projektnih vlog

V četrtek, 4, julija 2019, se je zaključil peti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru petega roka prijavitelji z oddanimi projektnimi vlogami kandidirajo za preostanek sredstev ESRR – dobrih 1,6 milijona evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 12 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 5,1 mio EUR ESRR.

 

Nove možnosti s 3D tiskom

Dne 25. junija 2019 je Fachhochschule (FH) Kärnten na lokaciji v Beljaku gostila zaključni dogodek 3-letnega projekta MMO3D.

Partnerji Oprema Ravne d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Roboteh d.o.o. iz Slovenije ter avstrijska partnerja FH Kärnten in Wood Kompetenzzentrum St. Veit so predstavili rezultate projekta v okviru delavnice.

Uspešno je bil predstavljen tudi cilj projekta integracija znanja v učni proces. Nova spoznanja o 3D tisku s kompozitnimi materiali so bila vključena neposredno v izobraževanje. Študenti, ki so bili vključeni v projektne aktivnosti, so dizajnirali in natisnili kotne elemente za baterijsko ohišje. Najboljša oblika je bila tudi nagrajena.

Nato so bili rezultati projekta predstavljeni tudi v tako imenovani »galeriji rezultatov«.

 

Nov začetek – Slovenija in Avstrija zastavili temlje za nadaljne čezmejno sodelovanje po 2020

Predstavniki obeh držav članic so se 2. julija 2019 sestali na prvem sestanku delovne skupine za programiranje, da bi razpravljali o okviru novega programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027.

Maja 2018 je Evropska komisija (EK) predstavila sveženj predlogov uredb, ki urejajo regionalni razvoj in kohezijsko politiko po letu 2020, ki še niso bili potrjeni. EK v prihajajočem obdobju predlaga posodobitev kohezijske politike z enostavnejšim in prožnejšim okvirom. Medtem ko predlogi predvidevajo krepitev e-kohezije in ohranjanje tematske osredotočenosti, uvajajo številne novosti. 

Glavni cilj prvega sestanka delovne skupine za programiranje je bila ustanovitev delovne skupine za programiranje, ki bo odgovorna za načrtovanje novega obdobja. Predstavniki so že obravnavali časovnico, okvirje in glavna odprta vprašanja ter se odločili podpreti kontinuiteto dobro delujočih struktur upravljanja programa.

Uspešen začetek programiranja se bo nadaljeval v okviru rednih sestankov, naslednja dva pa bosta potekala oktobra in decembra 2019.