Uspešno izpeljana konferenca Pametna proizvodnja na dlani!

Pomurski tehnološki park je kot vodilni partner v projektu Smart Production organiziral skupaj s partnerji iz Slovenije in Avstrije 16. aprila 2019 v Hotelu City Maribor konferenco z naslovom “P@metna proizvodnja na dlani!”. Več kot 60 udeležencev konference je prisluhnilo zanimivim prispevkom, v okviru katerih so bili predstavljeni nekateri možni pristopi, orodja in tehnike za spopadanje z izzivi pametne proizvodnje. Prav tako je beseda tekla tudi o aktualnih finančnih spodbudah in možnostih sodelovanja na območju Slovenije in Avstrije. Partnerske organizacije so za udeležence pripravile tudi na predstavitvene stojnice.

Posnetek celotne konference je dostopen tudi na YouTube kanalu Pomurskega tehnološkega parka, in sicer na tej POVEZAVI.

Več informacij o dogodku je na voljo na spletni strani projekta.

Vesele velikonočne praznike!

Preseganje povprečnosti – preseganje meja: Geopark upravljavski center

V sklopu projekta NaKult je v petek, 12. aprila 2019, potekala otvoritev novih prostorov v stavbi nekdanje Ljudske šole Šentlipš, v občini Sittersdorf/Žitara vas. Prostori bodo služili kot Geopark upravljavski center, v njih je urejena tudi Geodelavnica za različne, predvsem izobraževalne aktivnosti.

Interreg sredstva so namenjene vsebinam, ki presegajo državne meje in katerih izvajanje dosega boljše rezultate, če aktivnosti potekajo usklajeno na obeh straneh meje. Sodelovanje ni zmeraj nekaj samoumevnega, nekaj kar se bo odvilo povsem samodejno, ampak je za to potrebna želja po preseganju povprečnosti. Dober primer sodelovanja je projekt NaKult, v katerem več občin in regionalnih institucij na obeh  straneh meje širi zavedanje o bogati geodiverziteti Geoparka in razvija daljinske pohodniške poti, kot novi skupen turistični produkt. Rezultat projekta je tudi upravljavski center v Žitari vasi. Za njegovo delovanje so v okviru projekta kupili opremo in pohištvo za prostor, ki bo namenjen izvedbi različnih dejavnosti, kot so vsakoletni geopark kamp in izobraževalne delavnice.

Otvoritve novih prostorov so se udeležili Dimitrij Pur, vodja organa upravljanja programa, Daniel Fellner, deželni svetnik, Angelika Kuss-Bergner, državnozborska poslanka ter predstavniki projektnih partnerjev in župani Geopark občin: Jakob Strauss (župan občine Sittersdorf/Žitara in 2. predsednik deželnega parlamenta), Gerhard Visotschnig (župan občine Neuhaus/Suha), Franc Jožef Smrtnik (župan občine Železna Kapla/Bad Eisenkappel), Stefan Visotschnig (župan občine Pliberk/Bleiburg), Herman Srienz (župan občine Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku), Hannes Mak (župan občine Gallizien) in Bernhard Sadovnik (župan občine Globasnitz/Globasnica).

Dogodek je popestril otroški pevski zbor Ljudske šole Sittersdorf/Žitara vas.

Za več informacij o dogodku obiščite: www.geopark-karawanken.at.

V juliju ponovno možnost za pridobitev ESRR sredstev

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 43 projektov, v skupni vrednosti 43,5 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 17 projektov v skupni vrednosti ca. 13,9 mio. EUR ESRR sredstev. 13 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,2 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 13 projektov v skupni vrednosti ca. 12,4 mio. EUR ESRR sredstev.

Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih 97 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Na 5. roku za predložitev vlog, ki bo odprt do 4. julija 2019 (oddaja vlog bo skozi sistem eMS možna do 12. ure) bo na voljo še nekaj manj kot 1,5 mio. EUR ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na programu.

Na osnovi pregleda 43 odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, v okviru 2. prednostne osi se manjkajoči kazalnik nanaša na projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 5. rok za predložitev vlog v okviru 1 prednostne osi naj ne presegajo 500.000 EUR ESRR sredstev, v okviru 2 prednostne osi, natančneje prednostne naložbe 6f naj ne presegajo 350.000 EUR ESRR sredstev ter v okviru 3 prednostne osi naj predloženi projekti ne presegajo 250.000 EUR ESRR sredstev.

Močno priporočamo, da se projektni partnerji v času priprave projektne vloge oziroma pred oddajo le-te obrnejo na pristojni nacionalni/regionalni organ in na skupni sekretariat programa. Izkušnje so pokazale, da takšen pristop omogoča uspešnejšo pripravo projektov.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija.

 

 

Na avstrijskem Gradiščanskem vezali 97 % programskih sredstev

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 3. in 4. aprila 2019 v kraju St. Martin an der Raab na avstrijskem Gradiščanskem, so člani OzS med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru četrtega roka za predložitev vlog. V okviru tega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 21 projektnih vlog. Na zasedanju sta bila odobrena 2 projekta, 4 projekte so člani OzS odložili, medtem ko je bilo 9 projektov zavrnjenih. Skupaj bo tako v programu v okviru četrtega roka Javnega razpisa vezanih nekaj več kot 900 tisoč EUR ESRR sredstev, kar pomeni, da je program vezal 97% vseh razpoložljivih programskih sredstev. V okviru odobrenega projekta BANAP (2. prednostna os) bodo slovenski in avstrijski partnerji skupaj promovirali ohranjanje biotske raznovrstnosti in zasnovali praktične rešitve za vzdrževanje biotsko bogatih travišč. Projekt Co_Operation (3. prednostna os) krepi sodelovanje v skupnih reševalnih akcijah ob naravnih in ostalih nesrečah med partnerji v Gornji Radgoni in Bad Radkersburg-u. Z vodilnima partnerjema odobrenih projektov bodo predvidoma meseca maja sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR.

Naslednji, peti rok za oddajo vlog se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri. Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na programski spletni strani. Za več podrobnosti v zvezi s 5. rokom javnega razpisa se lahko obrnete na Mojco Muršec (T: 01 400 3167).

Člani OzS so tudi zastavili okvir za programiranje programskega obdobja 2021-2027. V okviru zasedanja je potekala tudi predstavitev projekta INNOVET. Udeležencem odbora sta se kratko pridružila tudi predsednica deželnega parlamenta Gradiščanske, Verena Dunst, in župan občine St. Martin an der Raab, Franz Josef Kern, ki sta poudarila potencial čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v duhu sledenja evropski usmerjenosti.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.