Najava delavnice za prijavitelje

Obveščamo vas, da bo delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, 19. septembra 2018 s pričetkom ob ca. 9.30 uri v kraju Lipnica v Avstriji.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 4. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 28. novembra 2018. Delavnica bo izvedena na način (simultano tolmačenje bo zagotovljeno), da se je lahko udeležijo prijavitelji iz obeh držav ter bo poleg splošnega vključevala tudi tematsko usmerjen del v manjših skupinah.  

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 41 projektov, v skupni vrednosti 42,6 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 94 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Preostanek sredstev, nekaj več kot 2,3 mio. EUR ESRR bo na voljo še na 4. roku za predložitev vlog.

Na osnovi pregleda odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, na tematiko bio-in geodiverzitete (prednostna naložba 6c) v okviru 2. prednostne osi ter projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev, v okviru prednostne osi 1 in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 4. rok za predložitev vlog v okviru te prednostne osi naj ne presegajo 550.000 EUR ESRR sredstev.

Prijave na delavnico bodo v kratkem možne na naši spletni strani.

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

Mednarodna izmenjava izkušenj med programi čezmejnega sodelovanja

Dne 12. julija 2018, je v kraju Cogetinci (Cerkvenjak) potekala mednarodna izmenjava izkušenj med programi čezmejnega sodelovanja iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Drugega tovrstnega srečanja so se udeležili predstavniki organov upravljanja in skupnih sekretariatov programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska, Avstrija-Madžarska in Madžarska-Hrvaška.

Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj pri upravljanju programov čezmejnega sodelovanja v obdobju 2014-2020, predvsem na področjih uspešnosti črpanja, uporabe elektronskih sistemov spremljanja (eMS in IMIS), orodja za oceno tveganja (Arachne),  ukrepov za preprečevanje korupcije in goljufij ter izmenjava izkušenj pri pripravi obdobja 2021-2027.

Srečanje se je zaključilo z razpravo o povečanju kakovosti projektov in njihove promocije (kapitalizacija rezultatov) ter odločitvijo za izvedbo tretjega mednarodnega srečanja, saj bo pomembno tako z vidika izmenjave izkušenj in dobrih praks pri operativnem upravljanju čezmejnih programov, kot tudi s stališča ohranjanja stikov z ostalimi programi ter bo tudi v prid večjemu zadovoljstvu prijaviteljem v prihodnje. 

Obvestilo v zvezi s 4. rokom za predložitev vlog

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 41 projektov, v skupni vrednosti 42,6 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 17 projektov v skupni vrednosti ca. 13,9 mio. EUR ESRR sredstev. 12 projektov, v skupni vrednosti ca.  16,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javna uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 12 projektov v skupni vrednosti ca. 12 mio. EUR ESRR sredstev.

Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 94 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Preostanek sredstev, nekaj več kot 2,3 mio. EUR ESRR bo na voljo še na 4. roku za predložitev vlog, ki bo odprt do 28. novembra 2018 (oddaja vlog bo skozi sistem eMS možna do 12. ure). V tabeli so predstavljena sredstva, ki so še na voljo po prednostnih oseh:

Na osnovi pregleda 41 odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, na tematiko bio-in geodiverzitete (prednostna naložba 6c) v okviru 2. prednostne osi ter projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev, v okviru prednostne osi 1 in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 4. rok za predložitev vlog v okviru te prednostne osi naj ne presegajo 550.000 EUR ESRR sredstev.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija.

Mednarodno usposabljanje za uporabo orodja za oceno tveganja Arachne za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 4. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja Arachne.

Delavnice se je udeležilo več kot 40 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna Republike Slovenije). Predstavniki organa upravljanja in skupnih sekretariatov so predstavili funkcionalnosti orodja, ki s podatkovnim rudarjenjem s pomočjo javno dostopnih podatkov o podjetjih, osebah, pogodbah in projektih določi stopnjo tveganja za partnerje in projekte v 7 različnih kategorijah indikatorjev. Udeleženci so na novo pridobljeno znanje preizkusili z reševanjem 30 nalog, razdeljenih v 7 vaj.

Usposabljanje bo pripomoglo k širitvi uporabe orodja Arachne na nivo nacionalnih kontrolorjev in zavedanju pomembnosti odpravljanja tveganj za nastanek goljufij, konfliktov interesov in nepravilnosti.

Ob tem je bilo izpostavljeno sodelovanje med organom upravljanja in nacionalnimi kontrolnimi enotami, kar tudi prispeva k uspešnosti izvajanja programov. Po deležu razdeljenih programskih sredstev (več kot 90 odstotkov) in višini izplačil, omenjeni trije programi segajo nad povprečje  programov Evropskega teritorialnega sodelovanja na ravni EU.