41. sestanek koordinacijskega komiteja Evropske mreže geoparkov uspešno zaključen

V okviru projekta EUfutuR, ki je sofinanciran s sredstvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, je v čezmejnem Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku, v prostorih Kulturnega doma Pliberk/Bleiburg, potekal 41. sestanek koordinacijskega komiteja Evropske mreže geoparkov.

Evropska mreža geoparkov (EGN) je bila ustanovljena leta 2000 in danes združuje 70 geoparkov iz 23 evropskih držav, vsak pa nosi laskavi naziv »UNESCO Globalni Geopark«. Od leta 2013 je del te mreže tudi Geopark Karavanke, čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo.

Med 19. in 24. marcem 2018 je v Geoparku Karavanke potekal 41. sestanek koordinacijskega komiteja EGN, katerega se je udeležilo preko 120 delegatov iz 23 držav. Poleg izvedbe sestanka nadzornega in koordinacijskega komiteja EGN, je bila za udeležence organizirana tudi celodnevna ekskurzija, z ogledom izbranih znamenitosti Geoparka Karavanke – Informacijskega centra Geoparka Karavanke Svet geologije v Železni Kapli/Bad Eisenkappel, Obirskih kapniških jam ter Turističnega rudnika in muzeja Podzemlje Pece v Mežici. Za vso zainteresirano javnost pa so v sklopu dogodka bili izvedeni GEOsejem, na katerem so se predstavljale evropske države z UNESCO Globalnimi Geoparki, »Odprta razprava«, s predstavitvami EGN in vseh 4 čezmejnih geoparkov ter novinarska konferenca. Na slednji so bili podeljeni certifikati prvim trem »Karavanke UNESCO Globalni Geopark izobraževalnim centrom«, ki delujejo v Mežici, Črni na Koroškem in Lavamündu/Labotu.    

Foto: Urosh Grabner

 

Vesele velikonočne praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija želita vesele velikonočne praznike!

Easter greeting 2017

Program sodelovanja predstavljen v okviru 13. mladinskega parlamenta Alpske konvencije

13. mladinski parlament Alpske konvencije poteka od 19. do 24. marca 2018 na II. gimnaziji Maribor. Krovna tema je ohranjanje in zaščita prsti v alpskem prostoru, podteme pa kmetijstvo, urbana območja, podeželska območja in naravne nesreče. 21. marca 2018 je v okviru parlamenta potekal dogodek »World Café, pogovori s priznanimi politiki«. Na tem dogodku so bili prisotni dijaki iz desetih srednjih šol sedmih alpskih držav (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Švica, Francija in Lihtenštajn), ki so so skupaj s strokovnjaki s tega področja razpravljali o varstvu prsti v alpskem prostoru.

Dogodka so se med drugimi udeležili tudi državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Tanja Strniša), namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo (Branko Dervodel), poslanec državnega zbora/podpredsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Simon Zajc), predstavnica ministrstva za okolje in prostor (Helena Matoz), predstavnici mestne občine Maribor (Suzana Prajnc in Lidija Kodrič Vuk), predstavnica mednarodne komisije za zaščito Alp (CIPRA – Michaela Hogenboom Kindle) in generalni sekretar stalnega sekretariata Alpske konvencije (Markus Reiterer). Nekaj manj kot sto udeležencev dogodka je bilo seznanjenih tudi s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega vzpodbujamo krepitev čezmejnega sodelovanja na različnih področjih tudi na območju Alp.

Več informacij o dogodku je na voljo na spletni strani mladinskega parlamenta Alpske konvencije YPAC ter na spletni strani II. gimnazije Maribor.

Slike: Zala Šeško, NM

Rok za hranjenje projektne dokumentacije projektov izvedenih v okviru OP SI-AT 2007-2013

Spoštovani vodilni in projektni partnerji projektov sofinanciranih v okviru OP SI-AT 2007-2013,

obveščamo vas, da smo dne 14. februarja 2018 s strani Evropske komisije prejeli obvestilo o uradnem zaključku Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ta je 12. februar 2018. Skladno z uredbo št. 1083/2006 (člen 90), začne z navedenim datumom teči triletni rok za hranjenje/dostopnost spremnih dokumentov glede izdatkov in revizij. V skladu z navedenim vas prosimo, da projektno dokumentacijo za projekte sofinancirane v okviru OP SI-AT 2007-2013 hranite do 12. februarja 2021.

V primeru vprašanj smo na voljo!

Organ upravljanja/Skupni sekretariat

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljena nova verzija (verzija 2.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence, ki jo je slovenska nacionalna kontrolna enota v celoti posodobila. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

 

Odobreni projekti v okviru 3. roka za predložitev vlog

V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 6. in 7. marca 2018 v kraju Riegersburg na avstrijskem Štajerskem, so člani OzS med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru tretjega roka za predložitev vlog. V okviru tretjega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 44 projektnih vlog. Na zasedanju na avstrijskem Štajerskem, so člani OzS razpravljali o administrativno ustreznih in upravičenih projektih. Na zasedanju je bilo odobrenih 18 projektov, ostalih 20 projektov je bilo zavrnjenih.

V okviru prednostne osi 1 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 3,4 mio. EUR ESRR, in sicer:

 • Poly Metal
 • Connect SME Plus
 • Start Circles
 • Go 2 Benelux and Scandinavia
 • FIREEXPERT
 • REHA 2030

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 8,8 mio EUR ESRR, in sicer:

 • Castle Road
 • E-Carriage 4 CBST
 • NaKult
 • GoMURa
 • Smart Tourist
 • Nature Game

V okviru prednostne osi 3 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 6,3 mio EUR ESRR, in sicer:

 • CROSSRISK
 • Innovative Location
 • INVOLVED
 • EUREVITA
 • COOP4HEALTHCARE
 • INNOVET

Skupaj bo tako v programu v okviru tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 18,5 mio EUR ESRR sredstev. V okviru prvih treh rokov je oz. bo program tako vezal ca. 89 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma konec meseca aprila sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. Po tem datumu bodo znani in objavljeni tudi točni zneski še razpoložljivih sredstev ESRR na posamezni prednostni osi.

Hkrati vas obveščamo, da se bo četrti rok za predložitev vlog v okviru programa zaključil 28. novembra 2018 ob 12. uri. Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na programski spletni strani.

Za več podrobnosti v zvezi s 4. rokom javnega razpisa se lahko obrnete na Mojco Muršec (T: 01 400 3153).

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

S kosovskimi in makedonskimi predstavniki o izvajanju programov evropskega teritorialnega sodelovanja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Organa upravljanja (za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška) na tridnevnem študijskem obisku gostila predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč. Obiska v Sloveniji sta se poleg članov Skupnega sekretariata tega čezmejnega programa, predstavnikov ministrstev za lokalno samoupravo iz Kosova in Makedonije, udeležila tudi resorna ministra, Ivan Todosijević (Kosovo) in Suhelj Fazliu (Makedonija). Delegacijo je sprejela ministrica Alenka Smerkolj in ji predstavila izkušnje Republike Slovenije na področju upravljanja programov čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami oz. pri izvajanju evropske kohezijske politike, skozi katero se po njenem mnenju udejstvuje evropska solidarnost.

Gostom so bile predstavljene institucionalne strukture upravljanja čezmejnih programov sodelovanja, ukrepi za boljše upravljanje programov in odpravo administrativnih bremen za upravičence, aktivnosti informiranja in obveščanja, informacijski sistem (eMS) in izpolnjevanje kriterijev za e-kohezijo ter primeri projektov sofinancirani v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija.

Gostje so posebej izpostavili, da so izkušnje predstavljenih programov za njih primerljive, direktno prenosljive ter zato izjemno uporabne v praksi. Izrazili so željo po nadaljnji izmenjavi izkušenj na področju razvojnega načrtovanja in izvajanja čezmejnih programov, oba ministra pa sta se tudi strinjala, da so programi čezmejnega sodelovanja zanje izjemno pomembni, saj prispevajo k sožitju prebivalcev na obmejnem območju, upravičencem (občinam) pa omogočajo  pridobivanje neposrednih izkušenj z izvajanjem projektov, sofinanciranih iz EU sredstev že v predpristopnem obdobju.