Slide background

Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria

Slide background

VP vprašalnik / LP Fragebogen

VPRAŠALNIK ZA VODILNE PARTNERJE V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA

FRAGEBOGEN FÜR LEAD PARTNER IM RAHMEN DES KOOPERATIONSPROGRAMMS INTERREG V-A SLOWENIEN-ÖSTERREICH


Spoštovani,
/ Sehr geehrte Damen und Herren,

v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija poteka evalvacija izvajanja programa, ki med drugim zajema postopke priprave in oddaje projektov v okviru javnega razpisa za predložitev vlog v okviru programa. / im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich wird eine Evaluierung durchgeführt, die unter anderem die Verfahren der Vorbereitung und Abgabe der Projekte im Rahmen des öffentlichen Aufrufs im Rahmen des Programms beinhaltet.

Kot vodilni partner projekta, ki ste ga v okviru našega programa oddali, vas vljudno prosimo, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnjevanje vprašalnika ter na ta način pripomorete k morebitnemu izboljšanju delovanja sistema. / Als Lead Partner eines Projektes, das im Rahmen unseres Programms eingereicht wurde, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um den Fragebogen auszufüllen und somit zur Verbesserung des Systems beizutragen.
I. PRIPRAVA PROJEKTNE VLOGE IN PODPORA S STRANI PROGRAMA / VORBEREITUNG DES PROJEKTANTRAGS UND UNTERSTÜTZUNG SEITENS DES PROGRAMMS
1. S koliko projektnimi vlogami ste kot vodilni partner do sedaj sodelovali na javnem razpisu Programa sodelovanja Interreg V-A SI-AT? / Mit wie vielen Projektanträgen haben Sie bisher am öffentlichen Aufruf des Kooperationsprogramms Interreg V-A als Lead Partner teilgenommen?*
2. Kje ste izvedeli za javni razpis programa sodelovanja Interreg V-A SI-AT? (možnih je več odgovorov) / Wo haben Sie vom öffentlichen Aufruf des Kooperationsprogramms Interreg V-A SI-AT erfahren (mehrere Antworten sind möglich)? *
2. drugo: / anderes:
3. Ocenite naslednje vidike priprave vaše/ih projektne/ih vlog/e. / Bewerten Sie folgende Aspekte der Vorbereitung Ihres/Ihrer Projektantrags/-anträge.*
3.1 Vaš komentar: / Ihr Kommentar:
4. Kako ocenjujete uporabnost naslednjih gradiv za pripravo projektne vloge? / Wie bewerten Sie die Nützlichkeit der folgenden Materialien für die Vorbereitung Ihres Projektantrags?*
4.1 Vaš komentar: / Ihr Kommentar:
5. V kolikšni meri so bile za pripravo projektne vloge koristne delavnice za prijavitelje? / Inwieweit waren die Workshops für Antragssteller bei der Vorbereitung des Projektantrags hilfreich? *
5.1 Vaši predlogi za izboljšanje delavnic za prijavitelje: / Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Workshops für Antragssteller:
6. Kako ocenjujete pomoč oz. podporo naslednjih programskih teles pri pripravi projektne vloge? / Wie beurteilen Sie die Hilfe bzw. Unterstützung der folgenden Programmstellen bei der Vorbereitung des Projektantrags?*
6.1 Vaši komentarji in predlogi glede podpore programskih teles: / Ihre Kommentare und Vorschläge hinsichtlich der Unterstützung der Programmstellen:
7. Kako v splošnem ocenjujete pripravo vloge v elektronskem sistemu spremljanja (eMS)? / Wie bewerten Sie im Allgemeinen die Vorbereitung des Projektantrags im elektronischen Monitoringsystem (eMS)?*
8. Kateri deli prijavnice so bili najbolj zahtevni za pripravo (izberite največ 2 odgovora)? / Welche Abschnitte des Antragsformulars waren am Aufwändigsten vorzubereiten (bitte wählen Sie max. 2 Antworten)?*
9. Navedite ključne težave, na katere ste naleteli pri pripravi ali oddaji vloge v e-MS. / Geben Sie die wichtigsten Schwierigkeiten an, die Sie bei der Vorbereitung oder Einreichung des Projektantrags ime MS hatten.
II. POSTOPEK OCENJEVANJA IN IZBORA PROJEKTOV / BEWERTUNGS- UND AUSWAHLVERFAHREN DER PROJEKTE
10. Ali ste se pred oddajo vloge seznanili s postopkom ocenjevanja in izbora projektov? / Haben Sie sich vor Übermittelung des Projektantrags mit dem Bewertungs- und Auswahlverfahren von Projekten vertraut gemacht?*
11. V kolikšni meri ste se seznanili z merili za ocenjevanje kakovosti projektov? / Inwieweit sind Sie mit den Kriterien für die Qualitätsbewertung der Projekte vertraut?*
12. Čas od oddaje vloge do prejema obvestila o odločitvi je bil: / Der Zeitraum von Projekteinreichung bis zum Erhalt der Entscheidung über den Projektantrag war: *
13. Kako uspešni ste bili s projektnimi vlogami, v katerih ste bili vodilni partner (označite ustrezno število)? / Wie erfolgreich waren Sie mit Ihren Projektanträgen, in denen Sie Lead Partner waren (markieren Sie die entsprechende Anzahl)?*
14. Ali ste po obvestilu v eMS sistemu zahtevali dodatne informacije o razlogih zavrnitve/odložitve/odobritve vaše projektne vloge? / Haben Sie nach Erhalt der Mitteilung im eMS zusätzliche Informationen über die Ablehnung/Zurückstellung/Genehmigung Ihres Projektantrags angefordert?*
14.2 Od koga ste zahtevali dodatne informacije? / Von wem haben Sie zusätzliche Informationen angefordert?*
14.2 drugo: / anderes:
15. Vaši komentarji v zvezi s postopkom ocenjevanja in izbora projektov: / Ihre Kommentare hinsichtlich des Bewertungs- und Auswahlverfahrens:
16. Kako ocenjujete izvajanje projekta do sedaj? / Wie bewerten Sie die Projektdurchführung bis zum jetzigen Zeitpunkt?*
III. IZVAJANJE PROJEKTOV / PROJEKTDURCHFÜHRUNG
16.1 Vaš komentar: / Ihr Kommentar:
IV. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE / INFORMATION UND PUBLIZITÄT
17. Ali spremljate spletno stran programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija? / Folgen Sie der Webseite des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich?*
17.1 Ocenite spletno stran programa po naslednjih merilih: / Bewerten Sie die Programmwebseite nach den folgenden Kriterien: *
18. Ali prejemate e-novice programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija? / Erhalten Sie den E-Newsletter des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich?(1)*
18.1 Kako pogosto jih berete? / Wie oft lesen Sie sie?*
19. Ali spremljate aktivnosti na Facebook strani programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija? / Folgen Sie den Aktivitäten auf der Facebook Seite des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich?*
V. ČEZMEJNO SODELOVANJE PO 2020 / GRENZÜBERGREIFENDE KOOPERATION NACH 2020
20. Glede na izkušnje obstoječega programa, kakšni so vaši predlogi glede priprave in izvajanja programa sodelovanja po 2020? / Basierend auf den Erfahrungen des aktuellen Programms, was sind Ihre Vorschläge in Bezug auf die Vorbereitung und Durchführung des Kooperationsprogramms nach 2020?

Čaka vas le še en klik ("submit")! Najlepša hvala za vaš čas in trud pri izpolnjevanju vprašalnika! /Es wartet nur noch ein Klick auf Sie ("submit")! Wir bedanken uns für Ihre Zeit und Mühe beim Ausfüllen des Fragebogens!